Polityka Prywatności

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Świat Sypialni Mirosława Moniuszko, ul. Jeziorki 7A, 05-502 Wólka Kozodawska, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1180531230, REGON: 015380637, e-mail: asia@swiat-sypialni.pl;
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 3. realizacji procesu sprzedaży i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 4. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 6. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.
 7. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (w tym w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi księgowe oraz pocztowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 9. realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 10. realizacja procesu reklamacji i odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
 11. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 12. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 13. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 14. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 15. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
 17. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1.   Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.swiat-sypialni.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
2.   Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
 
§ 2 Administrator Danych Osobowych
 
Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego mieszczącego się na stronie o adresie http://swiat-sypialni.pl jest firma ŚWIAT SYPIALNI z siedzibą w Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48, NIP:118-053-12-30, REGON:015380637, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy w dniu 06.07.2005 r. pod numerem 13832. Adres e-mail: asia@swiat-sypialni.pl  (dalej jako „Administrator”).
 
§ 3 Dane kontaktowe
 
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail asia@swiat-sypialni.pl  lub pisemnie na adres: Świat Sypialni ul. Puławska 48, 05-500 Piaseczno.
 
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 
1.   Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
2.   Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3.   Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
4.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.
 
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
1.   Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a)    prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
b)    realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
c)    marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
d)    udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
e)    kontakt poprzez widżet contact leader (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
f)      realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
g)    prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
h)    badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
i)      archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
j)      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
 
1.   Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a)    dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b)    dane związane z realizacją zamówień  - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
c)    dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
d)    dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
e)    dane związanie z kontaktem poprzez widżet contact leader – przez okres 3 miesięcy, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
f)     dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
g)    prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
h)    prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
i)     cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
j)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 
§ 7 Kategorie danych osobowych
 
1.   Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: 
a)    w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia;
b)    w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
c)    w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
d)    w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię;
e)    w związku z kontaktem poprzez widżet contact leader: adres e-mail, telefon.
2.   Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.
 
§ 8 Pliki cookies
 
1.  Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
2.     Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.     Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a)   rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
b)   tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c)   utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
d)   dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
e)   zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
4.   Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
5.   Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta w Sklepie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.
6.     Sklep internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7.   Sklep internetowy posiada podpięte kody usług Google AdWords, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetalne są reklamy na postawie poprzednich wizyt Klienta na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated
 
§ 9 Udostępnianie danych
 
1.   Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane  podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2.   W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
a)  pocztowe,
b)  płatności elektronicznych,
c)  księgowe,
d)  hostingowe,
e)  marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,
f)   widżetu kontaktowego,
g)  bankowe,
 
§ 10 Uprawnienia Klientów
 
1.   Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
2.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.   W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
KONTAKT 502 685 450
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl